NumărDataConținut
3124.05.2022privind aprobarea depunerii proiectului ”Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Chirnogeni” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC ...
3028.04.2022privind aprobarea bugetului Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni din venituri proprii (sponsorizări)
2928.04.2022privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022
2828.04.2022privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr. 25/28.06.2021 privind
aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr. 25/28.06.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Chirnogeni pentru anul 2022
2728.04.2022privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale, la nivelul comunei Chirnogeni, pentru anul fiscal 2023
2628.04.2022privind aprobarea aderării unității administrativ-teritoriale Nicolae Bălcescu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal Constanța”
2528.04.2022privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 2 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate
2428.04.2022privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2022
2319.04.2022privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA" pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
2224.03.2022privind aprobarea utilizării parțiale a excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021
2124.03.2022privind aprobarea achitării datoriei stabilită de instanța judecătorească, actualizată conform raport evaluare, pentru imobilul casă de locuit (Casa Agronomului) către domnul Filipescu Alexandru și aprobarea vânzării imobilului
casă de locuit (Casa Agronomului)
2024.03.2022privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Comunei Chirnogeni
1924.03.2022privind completarea inventarului domeniului privat al Comunei Chirnogeni
1824.03.2022privind înființarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, la nivelul comunei Chirnogeni, județul Constanța
1724.03.2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți investițiilor propuse în Comuna Chirnogeni în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de finanțare
1624.03.2022privind aprobarea modificării numărului de burse școlare pentru semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022, în unitatea de învățământ Școala Gimnazială nr. 1 Chirnogeni
1524.03.2022privind aprobarea casării și scoaterii din evidența financiar contabilă a unor obiecte de inventar si mijloace fixe
1424.03.2022privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Chirnogeni pentru anul 2021
1324.03.2022privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2021
1224.03.2022privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la data de 24.03.2022
1125.02.2022privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu, la consursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale nr. 1 Chirnogeni
1010.02.2022privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de lapte și produse lactate și produse de panificație aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Chirnogeni
910.02.2022privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții “REABILITARE ȘI MODERNIZARE CANAL DE SCURGERE APE PLUVIALE LOCALITATEA CREDINȚA, COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny
810.02.2022privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
731.02.2022privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și de interes public local al comunei Chirnogeni, județul Constanța, actualizarea, modificarea și completarea inventarului domeniului public și privat la 31.01.2022, însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei Chirnogeni
631.02.2022privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Chirnogeni, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
531.02.2022privind aprobarea și însușirea Contractului Colectiv de Muncă și Acordului Colectiv pentru personalul contractual și funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogeni
431.02.2022privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa în anul școlar 2022-2023
331.02.2022privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022, conform Legii nr. 416/2001
231.02.2022privind aprobarea execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2021
131.02.2022privind alegerea președintelui de ședință

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut